Lagstiftning

Lagstiftningen som gäller invandring och främjande av integration och utvecklingsarbetet förknippat med lagstiftningen grundar sig på mål som fastställts av Finlands regering, Europeiska unionens (EU) lagstiftning samt internationella avtal som förbinder Finland, såsom Europeiska människorättsavtalet, konventionen mot tortyr, konventionen om barnets rättigheter och flyktingkonventionen eller Genèvekonventionen.

Det är viktigt att beakta att invandrarna är kommuninvånare och därmed är berättigade till kommunal service, och att olika tjänster regleras av separat lagstiftning (t.ex. dagvård och småbarnsfostran, grundläggande undervisning, socialvård, hälsovård, boende). Denna servicespecifika lagstiftning ska beaktas i genomförandet av integrationsarbetet.

Läs mer:

Politik som gäller Finlands invandring (intermin.fi)