Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete

Med hjälp av den organisationsfinansiering som delas ut i form av specialunderstöd från arbets- och näringsministeriet ska effektivisera sådan integrationsfrämjande verksamhet som utförs av tredje sektorn. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2019 är barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

Sökande kan vara organisationer (inkl. religiösa samfund) som har tidigare erfarenhet av arbete med unga/unga vuxna och/eller ordnande av personliga stödtjänster, gärna med erfarenhet av integrationsfrämjande arbete.

Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast 1.1.2019 och den kan pågå till och med 31.12.2019.

Understöd för integrationsfrämjande arbete som utförs av organisationer 2019 kan sökas fr.o.m. 17.9.2018 till och med 17.10.2018. För 2019 utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt belopp av högst 600 000 €.

Ansökningsanvisningar

Ansökan om statsunderstöd görs på en ansökningsblankett som kompletteras med nödvändiga bilagor. Ansökningarna ska lämnas elektroniskt eller som pappersversion till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 17 oktober 2018 kl. 16.00.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Varpu Taarna, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande, tfn 029 504 8243, fornamn.efternamn@tem.fi