Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete

Arbets- och näringsministeriet utlyser organisationsfinansiering, som är statsunderstöd i form av specialunderstöd, med syftet att främja det integrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför. Understöd kan sökas under tiden 22.10–26.11.2019 för projekt som direkt eller indirekt ökar invandrarnas kunskaper om samhället, i synnerhet när det gäller jämställdhet, sexuellt beteende, självbestämmanderätt och skadliga traditioner. De sökande kan vara organisationer (inkl. religiösa samfund) som har tidigare erfarenhet av arbete som stöder integrationen av familjer eller som gäller jämställdhet, sexualhälsa och förebyggande av skadliga traditioner.

Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast den 1 januari 2020 och kan pågå till och med den 30 juni 2021.

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. I utlysningen av organisationsunderstöd för 2020 fördelas ett sammanlagt belopp av högst 590 000 euro. Understöd kan sökas från och med tisdagen den 22 oktober 2019 till tisdagen den 26 november 2019 kl. 16.

Anvisningar och ansökningsblanketter

Du söker projektfinansiering genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökan kan lämnas in elektroniskt eller som pappersversion och ska ha inkommit hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 26 november 2019 kl. 16. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Anvisningar för ansökan om organisationsunderstöd 2020

Blankett för ansökan om organisationsunderstöd 2020 (word)

Blankett för ansökan om organisationsunderstöd 2020

Blankett för projektplan för organisationsunderstöd 2020 (word)

Blankett för projektplan för organisationsunderstöd 2020

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Varpu Taarna, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande, tfn 029 504 8243, [email protected]