Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande

Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande har som mål att ge idéer om, identifiera och stödja samarbetsmöjligheter som främjar integrationsarbetet. För att integrationsfrämjandet och integrationen ska lyckas behövs utöver statens och kommunens integrationsfrämjande arbete också civilsamhällets, invandrarnas egna organisationers, företags och andra organisationers initiativ och samarbete. Partnerskapsprogrammet stöder det praktiska genomförandet av Statens program för integrationsfrämjande.

Partnerskapsprogrammets mål

Grundidén med partnerskapsprogrammet är att ge möjligheter för idéer och initiativ som uppkommer i det praktiska arbetet och vid möten. Partnerskapsprogrammet har därför planerats i tätt samarbete med aktörer som arbetar med integrationsfrämjande.

Partnerskapsprogrammet har som mål att

  • hitta nya slags idéer på gräsrotsnivå genom partnerskap,
  • sprida och införa handlingsmodeller som konstaterats vara välfungerade,
  • få med nya aktörer i den integrationsfrämjande verksamheten och visa att aktörerna kan främja integrationen på många olika sätt,
  • inspirera organisationer när dessa planerar sin verksamhet eller ansöker om projektfinansiering,
  • stödja frivilligverksamheten i främjandet av integration.

Partnerskapsprogrammets teman

I partnerskapsprogrammet sammanfattas visioner om behoven hos, formerna för och möjligheterna med framtidens partnerskap. Innehållet i publikationen har tagits fram i temaworkshopar som hölls hösten 2015 samt utifrån de initiativ och löften som samlades in i samband med samarbetskampanjen. I temaworkshoparna deltog sammanlagt cirka 300 personer från olika organisationer. Löftena är organisationernas åtaganden för att främja integration. De visar på hur många olika sätt integration kan stödjas. Partnernas initiativ är avsedda som gnistor för nya slags samarbetsformer; partnerna kan tillsammans genomföra dem. Partnerskapsprogrammet är uppbyggt kring fem teman som plockats från regeringsprogrammet. Även initiativen samt löftena är indelade enligt dessa teman.

Partnerskapsprogrammets teman är

  1. Effektiv integration och sysselsättning
  2. Integration av barn, ungdomar och familjer
  3. Internationellt skydd och kommuner
  4. Invandrare, näringsverksamhet och innovationer
  5. Öppen diskussionskultur, rasism tillåts inte

Läs mer:

Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande (julkaisut.valtioneuvosto.fi) (på finska)
Statens program för integrationsfrämjande (julkaisut.valtioneuvosto.fi)