Principer för integrationsarbetet

Integration förutsätter både invandrarens och samhällets insats för att en person som har flyttat till Finland ska ha möjlighet att bli en aktiv medlem av samhället.

Alla invandrares integration ska stödjas. Rätten till åtgärder och tjänster som främjar integrationen grundar sig på behovet, inte på exempelvis grunden för flytten till Finland. 

Invandraren ska också ha möjlighet att upprätthålla sitt språk och sin kultur. Undervisning i hemspråket och upprätthållande av kulturen stärker i synnerhet barns och ungas identitet samt förbättrar möjligheten att växa upp som medlem av två kulturer.

Ett välfungerande, kulturellt mångfaldigt samhälle erbjuder nyanlända en god start på uppbyggandet av ett liv i Finland. Ett sådant samhälle förblir en trygg och stabil livsmiljö för alla invånare. En förutsättning för att detta ska förverkligas är goda relationer och fungerande växelverkan mellan olika grupper.

Det är på kommunens och andra lokala myndigheters ansvar att främja positiv interaktion mellan de olika befolkningsgrupperna.