Följ beredningen av redogörelsen

På webbsidan samlar vi aktuella nyheter och innehåll om beredningen av redogörelsen (och statens program för integrationsfrämjande) samt senare också centrala åtgärder för integrationsfrämjande under regeringsperioden. I fortsättningen får du via denna sida bekanta dig närmare med de integrationsfrämjande åtgärder, flyktingmottagning och arbetskraftsinvandring som hänför sig till redogörelsen, statens program för integrationsfrämjande och regeringsprogrammet.

  • Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet: I regeringsprogrammet sägs att regeringen kommer att upprätta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna på basis av det betänkande av revisionsutskottet som godkänts av riksdagen. Åtgärdsprogrammet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelsepå våren 2021. Beredningen av redogörelsen samordnas av arbets- och näringsministeriet.
  • Statens program för integrationsfrämjande: Syftet med statens program för integrationsfrämjande är att främja den samhälleliga förändringen både genom innehåll och beredningsprocess och öka den allmänna kunskapen om integration. Statens program för integrationsfrämjande styr tjänstemännens och de integrationsfrämjande aktörernas arbete. Beredningen av programmet för integrationsfrämjande samordnas av arbets- och näringsministeriet. Lagen om främjande av integration förutsätter att statsrådet utarbetar statens program för integrationsfrämjande för fyra år i sänder. Programmet innehåller mål och åtgärder för den riksomfattande integrationsutvecklingen. 

Redogörelsen bereds som gemensam utveckling

Beredningen av redogörelsen inleddes vid ett Kick Off-möte, som var öppet för alla våren 2019. Deltagarna vid mötet identifierade teman som är väsentliga med tanke på beredningen och lyfte fram centrala företrädare för intressentgrupperna. 

Den gemensamma utvecklingen har fortsatt vid workshoppar som riktar sig till identifierade intressentgrupper. De personer som deltar i workshopparna har bjudits in separat. I takt med att beredningen framskridit har hörandet av olika intressentgrupper utvidgats genom diskussioner och olika delaktiggörande metoder.