Hyppää sisältöön

Ohjaus- ja neuvontapalvelut eivät tavoita kaikkia apua tarvitsevia

6.5.2020 10.00
Uutinen

Maahan muuttaneille suunnatut matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat Suomessa hajanaisia saavutettavuudeltaan, palvelutarjonnaltaan ja resursoinniltaan. Palveluita ei ole valtakunnallisesti asiakkaiden kannalta yhdenvertaisesti tarjolla. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut -selvityksen loppuraportista, jossa esitetään myös suosituksia palveluverkoston kehittämiseen.

Selvityksen mukaan palvelut eivät ole sisällöllisesti yhtenäisiä, vaikka käytännön toiminnassa on yhtäläisyyksiä. Palveluita järjestävien kuntien ohella monet järjestöt tuottavat ohjaus- ja neuvontapalveluja, joilla on monille maahan muuttaneille tärkeä merkitys. Selvityksessä todetaan, että tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ei ole kunnissa tarkasteltu ja kehitetty riittävästi kokonaisuutena, minkä vuoksi yhteydet eri palveluiden välillä ovat puutteellisia. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi sitä, että olemassa olevia maahan muuttaneille suunnattuja matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja voitaisiin käyttää systemaattisesti asiakkaiden suuntaamiseen kohti työelämää tai koulutusta.

Neuvoja ja ohjausta on tarjottava kenelle tahansa Suomeen muuttaneelle

Selvityksessä esitetään, että kaikilla kuntien järjestämillä maahan muuttaneille suunnatuilla ohjaus- ja neuvontapalveluilla olisi yhteisiä tunnuspiirteitä. Keskeistä on, että kuka tahansa Suomeen muuttanut saa palvelusta helposti oikeaa ja ajantasaista tietoa sekä neuvoja ja ohjausta, mistä tahansa arkeensa ja tilanteeseensa liittyvästä kysymyksestä. Ohjausta ja neuvontaa on tarjottava kaikille maahan muuttaneille maassaoloajasta tai maahantulon syystä riippumatta matalalla kynnyksellä ilman asiakkuutta tai lähetettä.

Matalan kynnyksen neuvontapisteitä kehitettäisiin osana kaikille kuntalaisille annettavaa ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi on otettava huomioon erityiset tarpeet esimerkiksi palvelukielissä ja neuvojilta vaadittavassa osaamisessa. Palvelusta tulee olla sovitut väylät asiakkaan mahdollisesti tarvitsemiin muihin palveluihin.

Valtakunnallinen etäneuvonta täydentäisi ohjaus- ja neuvontapalveluita

Selvityksen mukaan kunnan järjestämää matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua pitäisi tarjota maahanmuuttajamäärältään suurimmissa kunnissa. Kuntayhteistyöllä ulotettaisiin palvelut myös pienempiin kuntiin. Kansallinen etäneuvonta täydentäisi palveluvalikoimaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjaan kuuluvassa Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut -loppuraportissa kuvataan, millaisia palveluita maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteissä tarjotaan nykytilanteessa ja mitkä eri toimijat osallistuvat ohjaus- ja neuvontatyöhön. Selvityksessä esitetään palveluiden kriittiset menestystekijät ja kehittämistarpeet. Raportin lopussa ehdotetaan maahanmuuttajien ohjaus-ja neuvontapisteiden vähimmäiskriteerit ja muita suosituksia palveluverkoston jatkokehittämiseen.

Selvityksen on laatinut Owal Group Oy työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa haun ohjaus- ja neuvontapalveluiden avustuksista toukokuun aikana. Haku julkaistaan tem.fi:ssä. Seuraa tem.fi- ja kotouttaminen.fi-sivustoja lisätietojen saamiseksi.

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:27 Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut -selvityksen loppuraportti 

Susanna Piepponen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 02950 47990
Risto Karinen, johtaja, Owal Group Oy, puh. 050 535 1820