Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneet

Ilman huoltajaa tulevien edustaminen

Oman perheen, suvun tai muun verkoston puuttuessa ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret tarvitsevat uudessa asuinmaassaan monenlaista tukea. Myös perheryhmäkodissa asuvan lapsen tai nuoren palveluiden saaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä perheryhmäkodin, kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, opetuksen ja tarvittaessa myös lastensuojeluviranomaisten kesken.

Tavallisesti alaikäisellä turvapaikanhakijalla on edustaja jo ennen oleskeluluvan myöntämistä. Mikäli näin ei jostain syystä ole, määrätään hänelle edustaja viivytyksettä. Päätöksen edustajasta tekee käräjäoikeus. 

Edustaja käyttää huoltajan puhevaltaa lapsen koulu-, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja muissa lapsen elämään keskeisesti liittyvissä kysymyksissä. Hän on mukana esimerkiksi kotoutumissuunnitelman teossa. Hän avustaa lasta myös pitämään yhteyttä lapsen Suomessa tai muualla oleviin sukulaisiin. KEHA-keskus maksaa oleskeluluvan saaneen lapsen edustajalle korvausta työajasta sekä matkakustannuksista.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma ja jälkihuolto

Alaikäisen kotoutumissuunnitelman osalta kotoutumislain perusteluissa todetaan, että kaikille alaikäisille maahanmuuttajille ei ole tarpeen laatia omaa yksilöllistä kotoutumissuunnitelmaa. Kuitenkin kaikille alaikäisille ilman huoltajaa saapuneille ja oleskeluluvan saaneille laaditaan aina kotoutumissuunnitelma.

Lapsen tai nuoren tuen tarve voi tulla esille perheryhmäkodin lisäksi koulussa, päiväkodissa tai sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palveluja käytettäessä. Tilannetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota lapsen tai nuoren mahdollisuuteen terveyttä ja kehitystä tukevaan elämään, mahdollisuuteen suoriutua ikätasoaan vastaavasta koulutuksesta sekä saada tarvitsemaansa tukea.

Yksilöllinen kotoutumissuunnitelma voi sisältää paitsi perusopintoja ja ammatillisia opintoja, myös oman äidinkielen opetusta, lukio-opintoja, korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä täydennys- ja jatkokoulutusta. Opiskelun tukemisen ohella lapsi tai nuori voi olla esimerkiksi lastensuojelutoimenpiteiden tarpeessa ja tarvita myös lastensuojelun jälkihuoltoa.

Kotoutumista edistävinä palveluina kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös nuorten osallistumista esimerkiksi nuorten työpajatoimintaan sekä erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan, jotka tukevat nuorten sosiaalista vahvistumista. (KotoL 15 §.) 

Nuorille aikuisille tarjottavia jälkihuollon muotoja ovat esimerkiksi

  • koulutuksen järjestäminen
  • oppisopimuksen tai työpaikan etsiminen
  • taloudellinen tuki, käyttövarat opintoja, harrastuksia, henkilökohtaisia tarpeita ja itsenäistymistä varten
  • tuettu asuminen ja työpaikan etsiminen
  • oman työntekijän antama ohjaus
  • tukihenkilö tai -perhe
  • verkostokartoitus
  • läheisneuvonpito
  • vertaistukiryhmä tai elämänkertatyö. 

Suunnitelmaa laadittaessa selvitetään lapsen toivomukset ja mielipide ja ne otetaan huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla (KotoL 4 §).

Kunta on ensisijaisesti vastuussa alaikäisen kotoutumissuunnitelmasta. TE-toimistoa voidaan konsultoida ammatinvalinnassa ja urasuunnittelussa. Mikäli 17-vuotias rekisteröityy työttömäksi työnhakijaksi, myös hänen kotoutumissuunnitelmansa tehdään TE-toimistossa. (KotoL 15 §.)

Jos kunta järjestää nuorelle erilaisia palveluja lastensuojelulain mukaisena jälkihuoltona, KEHA-keskus voi korvata kuluja kunnalle 21 ikävuoteen saakka, mikäli kymmenen vuoden korvausaikaa on yhä jäljellä.   

Nuorten tukemisessa ja ohjauksessa keskeistä on moniammatillinen yhteistyö. Esimerkiksi tuetun asumisen avulla voidaan vahvistaa nuoren valmiuksia itsenäiseen elämään. Tuetun asumisen aikana nuorelle tarjotaan sosiaaliohjaukseen perustuvia palveluja. Samaan aikaan oppilaitoksessa ohjataan opintojen etenemistä. Kolmas sektori on tärkeä yhteistyökumppani lastensuojelun jälkihuollon toimien järjestämisessä. Esimerkiksi Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry järjestää maahanmuuttajanuorten tuettua asumista.

Lue lisää:

Ilman huoltajaa tulleen alaikäisen kotoutumissuunnitelma -lomake

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: alai­käi­syk­si­köt (migri.fi)

EHJÄ ry (ehja.fi)

Ki­du­tet­tu­jen kun­tou­tus­kes­kus (hdl.fi)

Lap­sen etu ensin – Yksin tul­leet alai­käi­set tur­va­pai­kan­ha­ki­jat Suo­mes­sa. Yksin tul­leet -pro­jek­tin lop­pu­jul­kai­su

Yk­sin­tul­leet – Nä­kö­kul­mia ilman huol­ta­jaa maa­han saa­pu­nei­den las­ten ase­mas­ta Suo­mes­sa, Eu­roo­pan muut­to­lii­ke­ver­kos­ton ra­port­ti

Pa­ko­lais­ten vas­taan­o­ton kä­si­kir­ja