Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Koulutus tuo mahdollisuuksia ja haasteita maahanmuuttotaustaisille nuorille

Tuomas ZacheusKoulutus on eräs keskeisimmistä kotoutumiseen liittyvistä asioista ja kotouttamisen välineistä. Koulutuksen avulla voidaan parhaimmillaan edistää monia kotoutumisen ulottuvuuksia, kuten rakenteellista kotoutumista, kulttuurista kotoutumista, vuorovaikutuksellista kotoutumista ja identifioivaa kotoutumista. Toisaalta koulutuksen avulla voidaan myös ehkäistä näitä. Ei ole itsestään selvää, että koulutuksen avulla kotoutuminen ja kotouttaminen onnistuvat.

Tarkastelimme TRANSIT-tutkimusprojektissamme sitä, miltä Suomen koulutusjärjestelmä näyttää maahanmuuttotaustaisten nuorten silmin perus- ja toisella asteella sekä näiden välisessä nivelvaiheessa.

Yleisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten (ja varsinkin heidän vanhempiensa) asennoituminen koulutusta kohtaan oli myönteinen ja nuorilla oli korkea opiskelumotivaatio perusasteen jälkeen. Tämä siitäkin huolimatta, että osa heistä koki keskimääräistä enemmän vaikeuksia opiskelussa sekä syrjinnän ja rasismin kokemuksia koulussa ja vapaa-ajalla.

Jotta vaikeudet opiskelussa eivät pysäyttäisi nuorten opintietä ainakaan ennen toisen asteen tutkinnon suorittamista, perus- ja toisen asteen nivelvaiheeseen tarvitaan lisää ohjaustyötä, laajempaa yhteistyötä perus- ja toiseen asteen toimijoiden välillä sekä parempia ja vakiintuneempia mahdollisuuksia pidennettyihin siirtymävaiheisiin. Lisäksi on selvää, että niin koulussa kuin vapaa-ajalla on puututtava aiempaa voimakkaammin syrjintään ja rasismiin.  

Myönteinen asenne koulutukseen on voimavara

Maahanmuuttotaustaisten myönteinen koulutusasenne on voimavara, jota Suomi ei saa hukata.

Yhdysvalloissa on havaittu, että yhteiskuntaan muodostuu pysyvästi koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyviä ryhmiä, jos koulutusasenteiden ja koulussa suoriutumisen välillä on ristiriita, joka jatkuu useiden sukupolvien ajan ja jos syrjintää kohdanneet ryhmät menettävät uskonsa siihen, että heillä on tasavartaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Se ei ole kenenkään etu sen paremmin inhimillisestä kuin taloudellisestakaan näkökulmasta.

Tuomas Zacheus, KT, Kasvatustieteen dosentti  

Lue lisää:

Tutkimus nuorten koulutuspoluista peruskoulun jälkeen (TRANSIT) 

 

Lisää kommentteja