Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Mitä kohtaava työote merkitsee asiakastyössäni?

Epp Parkkali Kun muutin Suomeen 30 vuotta sitten osasin suomea kohtuullisen hyvin. En kuitenkaan tiennyt suomalaisesta yhteiskunnasta, uuden kotimaani arvoista, enkä normeista mitään. Tarve saada tietoa oman kotoutumispolkuni rakentamisen tueksi oli silloin erityisen suuri.  

Jotta ihmisen todella voi onnistua opastamaan tiettyyn paikkaan, on hänet ensin löydettävä sieltä, missä hän on. (S. Kierkegaard, 1859)

Ohjausalan osaaminen on tärkeää kielen opettamisen ohella

1990-luvun alkupuolella oli maahan muuttaneille suunnattuja palveluja tarjolla vain vähän. Näinä vuosina käynnistettiin suomen kielen koulutusten lisäksi ensimmäisiä asioimistulkkikoulutuksia. Aloitin oman kotoutumispolkuni aikuislukiosta ja työvoimapoliittisista asioimistulkkikoulutuksista. 

Kiinnostukseni maahanmuutto- ja kotouttamistyötä kohtaan ovat vaikuttaneet ammatinvalintoihini ja olen kouluttautunut aikuisten maahanmuuttajien kouluttajaksi sekä opinto-ohjaajaksi. Koin erityisen tärkeäksi ohjausalan osaamisen, kun työskentelin aikuiskouluttajana, sillä kielenoppimisen lisäksi opiskelijoilla oli suuri tarve saada vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin suomalaisesta arjesta ja työelämästä. Lisäksi he tarvitsivat aikaa syvemmille ohjauskeskusteluille. 

Ymmärsin opiskelijoitani hyvin. Olinhan itsekin ollut vastaavanlaisessa tilanteessa, kun aloitin oman elämäni rakentamisen uudessa yhteiskunnassa. Halusin pätevöityä ohjausalalle ja erityisesti kiinnostuin aikuisten ohjauksesta ja koska taustallani oli aikuisten maahanmuuttajien kouluttajakokemus, kiinnostuin monikulttuurisesta ohjauksesta.

Kiinnostuin myös siitä, missä aikuisille tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja on tarjolla ja miten ne on järjestetty. Olin iloinen, kun pääsin suorittamaan ohjausalan harjoittelujaksoa TE-toimistoon ja myöhemmin tulin valituksi TE-toimiston asiantuntijavirkaan. 

Olen työskennellyt TE-toimistossa kotoutumispalvelujen asiantuntijatehtävissä nyt kuuden vuoden ajan. Asiakastyöhöni vaikuttavat vahvasti pedagogiset ja ohjaukselliset arvot, joita pyrin sovittamaan yhteen työllemme esitettävien hallinnollisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten kanssa. Näiden arvojen ja vaatimusten yhteensovittaminen on haastavaa eikä aina ole kovin helppo tehtävä. Olen kuitenkin kokenut, että ohjausalan osaamisesta on ollut paljon hyötyä myös hallinnollisen osaamisen lisäksi.

Kohtaavassa työotteessa aloitetaan sieltä, missä asiakas on

Työskentelen tällä hetkellä valtakunnallisessa Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeessa TE-toimiston asiantuntijatehtävässä. Hankkeemme kehittää pakolaistaustaisten ja muiden maahan muuttaneiden ohjausta sekä suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi. 

Olen todella iloinen siitä, että hankkeemme selvityksessä on noussut esille asiakkaidemme ja asiantuntijoidemme toive ja tarve yksilöllisemmälle asiakastyöotteelle ja hankkeessamme on kehitetty selkeä ja helposti käyttöön otettavissa oleva malli tukemaan TE-asiantuntijoiden asiakastyötä. Ollaanhan kohtaavan työotteen mallissa ohjausajatuksen ytimessä: aloitetaan sieltä, missä asiakas on, kuunnellaan, neuvotellaan, kannustetaan ja annetaan itsestään jotakin. Kohtaavassa työotteessa asiakaspalvelutilanne on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja asiakasta osallistavaa ja koko asiakaspalvelutilanne saa ikään kuin uuden sisällön ja suunnan, kun otamme siihen asiakkaan mukaan. Kohtaava työote antaa palvelutilanteelle syvyyden.

Koen, että kohtaavan työotteen yhdistäminen omaan palveluohjaustyöhöni lisää myös työni mielekkyyttä. Tämä johtuu siitä, että tunnen, että näin työskennellessäni asiakaspalvelutilanteessa ovat aidosti läsnä sekä vuorovaikutus että dialogisuus: Asiakas on keskustelussamme mukana aktiivisena osallistujana. Lisäksi minulla virkailijana on ikään kuin lupa käyttää omaa osaamistani tilanteeseen sopivasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhä nopeammat muutokset työelämässä asettavat TE-asiantuntijatyölle entistä kovempia vaatimuksia ja asiantuntijan on löydettävä ratkaisuja asiakkaan monimutkaisempiin ja yksilöllisempiin palvelutarpeisiin. Tieto- ja neuvontapalvelujen lisäksi asiakas tarvitsee yhä enemmän myös syvällisempiä ohjauskeskusteluja. 

Ohjausalan koulutuksestani ollut paljon hyötyä myös nykyisessä työssäni ja olen todella iloinen, että hankkeessamme on nostettu ohjauksellinen työote asiakastyön keskiöön ja on kehitetty selkeä malli asiakastyömme tueksi. Meillä on kohtaavaa työotetta käyttämällä tavallaan lupa tehdä asiakastyötämme omalla persoonallisella tavallamme ja omia vahvuuksiamme hyödyntäen. 

Epp Parkkali, asiantuntija, Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke


 

Lisää kommentteja