Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Perustietoa ja paikallista osaamista: huomioita kevään 2016 maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutuskiertueesta

Kia Lundqvist ja Sari VanhanenMonilla paikkakunnilla kotouttava työ on verrattain uutta työtä. Viime keväänä toteutetun valtakunnallisen maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutuskiertueen yhteydessä ilmeni työntekijöiden huoli siitä, mitä kaikkea pitää tietää, jotta tekisi työnsä hyvin uudessa tilanteessa. Mikä on vaadittavaa perustietoa, jonka varassa pystyy työstä suoriutumaan?

Kotouttavassa työssä joutuu hyväksymään, että jostain on aloitettava. Työntekijöillä on osaamista ihmisten kohtaamiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Vähitellen voi vahvistaa osaamistaan työtä tehdessään. Oleellista on tietää keskeiset valtakunnalliset ohjeistukset sekä tuntea työhön liittyvä lainsäädäntö. Yhtä lailla on syytä muistaa ihmisten perusoikeudet ja yhdenvertaisuus.

Kotouttava työ on paikallista ja omannäköistä

Koulutuskiertueen tarkoituksena oli viedä ajankohtainen tieto lähelle toimijoita, ottaa alueelliset erityispiirteet huomioon yhteisten teemojen käsittelyssä ja saada samalla maakuntien oma ääni kuuluville. Maahanmuuttotyötä tehdään eri painotuksin eri kunnissa. Tämä johtuu palvelurakenteiden eroista.

Kiertueen aikana havaittiin, että tiedolle, keskustelulle, kohtaamiselle ja yhteistyön tekemiselle oli aito tarve toimijoiden kokemuksesta tai kokemattomuudesta riippumatta. Eri alueilla työtä tehdään paitsi valtakunnallisten ohjeistusten pohjalta, myös paikallisten sovellusten ja erilaisten palvelurakenteiden kautta.

Kotouttava työ edellyttää laajaa yhteistyötä eri alojen ja toimijoiden välillä. Vaikka viranomaisilla on vastuu kotoutumispalveluiden järjestämisestä ja kotouttavan työn koordinoinnista osana kunnan palvelujärjestelmää, on eri järjestöjen, yhdistysten ja myös elinkeinoelämän toimijoilla keskeinen merkitys kahdensuuntaisen kotoutumisen toteutuksessa. Kotouttavia palveluita voidaan kehittää parhaiten yhteisen keskustelun kautta.

Pienetkin paikkakunnat ovat vetovoimaisia

Keskuskaupunkeihin keskittyneeseen maahanmuuttokeskusteluun on syytä saada aiempaa vahvemmin mukaan myös pienten kuntien ja maaseudun näkökulma ja ääni.

Koulutuspäivillä kuultiin lukuisia esityksiä onnistumisista, joissa oli löydetty paikallisia ratkaisuja maahan muuttaneiden kotoutumisen tueksi. Joillain paikkakunnilla pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien vastaanotto on nähty kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeänä. Uudet tulijat tuovat uutta toimintaa ja elämää alueelle. Pienten kuntien esimerkit rohkaisivat myös uusia kuntia kotoutumista edistävien palveluiden rakentamiseen joko itsenäisesti tai useamman kunnan yhteistyönä. 

Koulutukset tarjosivat perustietoa ja -valmiuksia

Koulutuksen taustalla oli poikkeuksellinen turvapaikanhakutilanne syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana. Samaan aikaan tehtiin valtakunnallisesti useita hallinnollisia päätöksiä, joiden välittäminen paikalliselle tasolle koettiin tärkeäksi. Nopeasti muuttuva tilanne oli herättänyt hämmenystä ja epävarmuutta siitä, millä tavoin mahdolliset uudet kuntalaiset osattaisiin ottaa vastaan. Eri tahoilla haluttiin varmistaa, että myönteisen oleskeluluvan saaville uusille kuntalaisille olisi tarjolla kuntapaikkoja eri puolilla maata, mutta myös tulijoiden kannalta riittävät palvelut sekä työntekijöiden kannalta ajantasainen tieto omassa työssään. Vaikka eri paikkakunnilla on jo pitkään tehty kotouttavaa työtä, osalle tämä oli vielä aivan uutta.

Koulutukset tarjosivat kuntien ja muiden julkishallinnollisten organisaatioiden työntekijöille perustietoa maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä perusvalmiuksia pakolaisten että myös muiden, eri syistä Suomeen muuttaneiden kanssa työskentelyyn. Lisäksi koulutustilaisuudet toimivat keskeisenä foorumina aiheeseen liittyvälle keskustelulle, kysymyksille ja kokemusten jakamiselle. Monialaisen yhteistyön kannalta oli myös tärkeää toimijoiden kohtaaminen ja verkostoituminen.

Suunnittelija Kia Lundqvist, Turun yliopiston Brahea-keskus ja aikuiskouluttaja Sari Vanhanen

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutuksia järjestettiin keväällä 2016 eri puolilla maata sekä suomen- että ruotsinkielellä. Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi koulutukset, kun tarvittiin nopeasti tietoa ja osaamista maahanmuutosta ja kotouttavasta työstä julkishallinnon paikallistason työntekijöille. Kokonaisuuden toteutuksesta vastasi Turun yliopiston Brahea-keskus yhteistyössä TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) aluekoordinaattoreiden kanssa.

 

 

Lisää kommentteja