Kuka tekee alkukartoituksen?

TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaan työtön työnhakija.
Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukilain mukaista toimeentulotukea.

Ihmisten elämäntilanteet ovat muuttuvia ja moniulotteisia eikä aina ole aivan yksiselitteistä, kuuluko maahanmuuttajan alkukartoituksen tekeminen kunnan vai TE-toimiston vastuulle. 

Lain lähtökohtana kuitenkin on, että TE-toimisto huolehtii oman kotoutumiskoulutukseen ja työmarkkinoille suuntaavan asiakaskuntansa alkukartoituksesta. TE-toimisto ei voi siirtää tätä vastuuta kunnalle. Kunta ei voi näin ollen myöskään periä alkukartoituksesta maksettavaa korvausta TE-toimiston vastuulle kuuluvien maahanmuuttajien osalta.

Kunnalle maksetaan alkukartoituksesta korvausta (700 euroa/alkukartoitus) vain kunnan vastuulle kuuluvien maahanmuuttajien alkukartoituksesta, ja korvaus maksetaan yhdestä henkilöstä vain kerran.

TE-toimiston alkukartoitus

Jokaiselle TE-toimistossa asioivalle maahanmuuttaja-asiakkaalle tehdään alkukartoitus osana TE-toimiston alkuvaiheen palvelua. Alkukartoitusta tarkentavat toimenpiteet (esim. kielitaidon tai luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen) ovat alkukartoituksen osa-alueita, joita TE-toimistot hankkivat usein ostopalveluna. Silloinkin, kun maahanmuuttajan alkukartoitus tehdään suurelta osin ostopalveluna, työnhakijaksi ilmoittautuneen maahanmuuttajan alkukartoitukseen liittyvä alkuhaastattelu tehdään TE-toimiston omana asiantuntijatyönä.

Alkukartoitukseen liittyvän haastattelun tekee maahanmuuttajien palveluun erikoistunut asiantuntija. Näin varmistetaan palveluprosessin käynnistyminen TE-toimistossa asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti ja TE-toimiston kokonaisvastuu maahanmuuttajan palvelussa heti alusta alkaen. 

Kunnan alkukartoitus

Kunta tekee aina alkukartoituksen niille maahanmuuttajille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, eivätkä ole hakeutumassa asiakkaiksi ja joiden toimeentulo perustuu pääosin toimeentulotukeen. Lisäksi kunta voi tehdä alkukartoituksen sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan tarvitsevan alkukartoitusta.

Tällöin kunta saa jo varhain mahdollisuuden tunnistaa tarpeet kotoutumista edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin erityisesti ryhmillä, jotka muutoin voivat jäädä aktiivisten kotouttamistoimien ulkopuolelle. Alkukartoituksen avulla näitä maahanmuuttajia voidaan ohjata kuntien tarjoamien palveluiden ja muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin. Alkukartoituksen avulla voidaan myös tukea esimerkiksi opiskelijoiden ja työntekijöiden asettumista ja jäämistä Suomeen.

Lisätietoa:

Laki jul­ki­ses­ta työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lus­ta

Laki toi­meen­tu­lo­tues­ta