Kotouttamisen kumppanuusohjelma

Kotouttamisen kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä edistäviä yhteistyömahdollisuuksia. Valtion ja kunnan kotouttamistyön rinnalle tarvitaan myös kansalaisyhteiskunnan, maahanmuuttajien omien järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden aloitteita ja yhteistyötä kotouttamisen ja kotoutumisen onnistumiseksi. Kumppanuusohjelma tukee Valtion kotouttamisohjelman käytännön toimeenpanoa.

Kumppanuusohjelman tavoitteet

Kumppanuusohjelman perusidea on tarjota mahdollisuuksia käytännön työssä ja kohtaamisissa syntyville ideoille ja aloitteille. Kumppanuusohjelmaa on siksi suunniteltu tiiviissä yhteistyössä kotouttamistyön toimijoiden kanssa.

Kumppanuusohjelman tavoitteena on

  • löytää uudenlaisia, ruohonjuuritason ideoita kumppanuuksista.
  • levittää ja ottaa käyttöön hyviksi todettuja toimintamalleja.
  • tuoda uusia toimijoita kotoutumista edistävän toiminnan pariin ja osoittaa toimijoiden voivan edistää kotoutumista monin eri tavoin.
  • innoittaa organisaatioita näiden suunnitellessa toimintaansa tai hakiessa hankerahoitusta.
  • tukea vapaaehtoistoimintaa kotoutumisen edistämisessä.

Vuonna 2019 kumppanuusohjelman kattoteemana on tasa-arvo.

Kumppanuusohjelma-julkaisu

Vuonna 2016 julkaistuun kumppanuusohjelma-julkaisuun on koottu visioita tulevaisuuden kumppanuuksien tarpeista, muodoista ja mahdollisuuksista. Julkaisun sisältö on tuotettu syksyllä 2015 pidetyissä teematyöpajoissa sekä kumppanuuskampanjassa koottujen aloitteiden ja lupausten pohjalta. Teematyöpajoihin osallistui yhteensä noin 300 henkilöä eri organisaatioista. Lupaukset ovat organisaatioiden sitoumuksia kotoutumisen edistämiseen. Ne osoittavat miten monin eri tavoin kotoutumista voidaan tukea. Kumppaneiden tekemät aloitteet on tarkoitettu sytykkeeksi uudenlaisille yhteistyön tavoille; kumppanit voivat yhdessä toteuttaa niitä. Kumppanuusohjelmaa on rakennettu viiden hallitusohjelmasta poimitun teeman ympärille. Myös aloitteet sekä lupaukset on jaoteltu näiden teemojen mukaan.

Kumppanuusohjelma-julkaisun teemat ovat:

  1. Tehokas kotoutuminen ja työllistyminen
  2. Lasten, nuorten ja perheiden kotoutuminen
  3. Kansainvälinen suojelu ja kunnat
  4. Maahanmuuttajat, elinkeinotoiminta ja innovaatiot
  5. Avoin keskustelukulttuuri, rasismia ei sallita

Lue lisää:

Kotouttamisen kumppanuusohjelma (julkaisut.valtioneuvosto.fi)
Valtion kotouttamisohjelma (julkaisut.valtioneuvosto.fi)