Useat lait ohjaavat kotoutumista

Maahanmuuttoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvä lainsäädäntö ja sen kehitystyö pohjautuvat Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen, kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen, lapsen oikeuksien sopimukseen ja Geneven pakolaissopimukseen.

Ota huomioon palvelukohtainen lainsäädäntö

On tärkeää huomata, että maahanmuuttajat ovat kuntalaisina oikeutettuja kunnan palveluihin, ja että eri palveluita koskee erillinen lainsäädäntö (esim. päivähoito ja varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, asuminen). Palvelukohtainen lainsäädäntö tuleekin ottaa kotouttamistyössä huomioon. 

Lisätietoa:

Suomen maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö (intermin.fi)

Suomen maahanmuuttoa koskeva politiikka (intermin.fi)