Kommunens program för integrationsfrämjande

Enligt lagen om främjande av integration ska kommunen eller flera kommuner tillsammans göra upp ett program för integrationsfrämjande (32 §). Syftet med programmet är att främja integrationen och stärka det sektorsövergripande samarbetet. Programmet godkänns i respektive kommuns kommunfullmäktige och ses över minst vart fjärde år. Programmet för integrationsfrämjande ska även beaktas när kommunens budget och budgetplan sammanställs (kommunallagen 110 §)

Programmet för integrationsfrämjande är ett centralt verktyg som kan användas för att påverka integrationens innehåll. I programmet bör hänsyn tas till alla invandrare som bor i kommunen, oberoende av grunden för deras vistelse. Programmet för integrationsfrämjande kan göras upp för kommunen eller för regionen.

Kommunen ansvarar för utarbetandet av programmet för integrationsfrämjande och för att inleda samarbetet. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), arbets- och näringsbyrån, Folkpensionsanstalten och övriga myndigheter verksamma i kommunens område ska inom sitt eget ansvarsområde delta i utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av programmet.

Lokala invandrar-, medborgar-, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt religiösa samfund kan delta i utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av programmet.

Det är kommunens ansvar att bjuda in andra lokala aktörer som är centrala för integrationen att delta i utarbetandet av programmet och i uppföljningen av dess verkställande. Kommunen ska öka i synnerhet i området bosatta invandrares och organisationers delaktighet i utarbetandet av programmet. 

Innehållet i kommunens program för integrationsfrämjande

Enligt lagen om främjande av integration kan kommunens program för integrationsfrämjande innehålla följande helheter (33 §):

  • En redogörelse för vilket samband programmet har med den strategiska planeringen och uppföljningen i kommunen.
  • En plan för hur kommunens allmänna tjänster utförs så att de lämpar sig för invandrare och en plan i synnerhet för integrationsfrämjande och stödjande åtgärder.
  • Information om vilken kommunal myndighet som ansvarar för samordningen av integrationsfrämjandet samt aktörer som svarar för olika åtgärder.
  • En plan för hur barns och unga personers integration ska främjas och deras sociala identitet stärkas.
  • En plan för hur integrationen ska främjas och den sociala identiteten stärkas bland grupper som står utanför arbetskraften.
  • En flerårig plan för anvisandet av flyktingar till kommuner och främjande av deras integration.
  • En plan för främjande av goda etniska relationer och en dialog mellan olika kulturer.
  • En plan för uppföljning och uppdatering av kommunens program för integrationsfrämjande.

I kommunens program för integrationsfrämjande kan dessutom samarbetsformerna mellan kommunen och det civila samhället slås fast.

Den ovanstående listan är dock inte uttömmande. Kommunen kan också inkludera andra planer, åtgärder och definitioner i programmet för att främja den lokala integrationen.

Läs mer:

Kommunallag
Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand
Åbos program för integrationsfrämjande (på finska)
Program för integrationsfrämjande för invandrare i Jyta-kommunerna (på finska)
Jakobstadsregionens integrationsprogram 2014–2017
Esbo – Program för kulturell mångfald 2014–2017
Invandring och mångfald i Helsingfors 2013–2016
Kuopio stads program för integrationsfrämjande 2012–2015 (på finska)