Kompetenscentret för integration av invandrare

Kompetenscentret för integration av invandrare är verksamt vid arbets- och näringsministeriet som en del av gruppen för integration av invandrare på avdelningen för sysselsättning och företagande. Kompetenscentrets verksamhet kom i gång den 21 mars 2014.

Kompetenscentret har som mål att stödja arbete som främjar integration av invandrare lokalt, regionalt och nationellt. Kompetenscentret för integration av invandrare ordnar riksomfattande och regionala kompetensstärkande evenemang för olika målgrupper, sprider god praxis, identifierar processer och samarbetsnätverk som är verksamma på olika håll, sammanställer och förmedlar forsknings-, statistik- och uppföljningsinformation som grund för planeringen och genomförandet av integrationsarbetet samt främjar bedömningen av integrationsverksamhetens genomslagskraft.

Bakgrunden till allt arbete som görs vid kompetenscentret för integration av invandrare är målet att stödja dem som möter invandrare i sitt arbete. På så sätt kan det integrationsfrämjande arbetets genomslagskraft förbättras. Samtidigt stöder man invandrarna och deras välfärd.

Integration.fi

Integration.fi är avsedd för aktörer inom integrationsfrämjande och mottagande flyktingar som möter invandrare i sitt arbete. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare. Webbplatsen öppnades för första gången den 21 mars 2014. Den kompletteras och uppdateras kontinuerligt.

Om du vill diskutera innehåll eller aktuellt material som eventuellt läggs ut på sidan, kontakta huvudredaktören för webbplatsen integration.fi.

Ytterligare upplysningar:

Kontaktinformation för kompetenscentret för integration av invandrare
Kontaktinformation för integrationsexperterna vid arbets- och näringsministeriet (tem.fi)
Information om webbtjänsten integration.fi
Presentationsvideo om kompetenscentrumet för integrationsfrämjande (YouTube)