Alaikäisen kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelma laaditaan kotoutumislain mukaan aina ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle alaikäiselle maahanmuuttajalle (15 §).

Muille alaikäisille maahanmuuttajille kotoutumissuunnitelma laaditaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Alaikäisen kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaa kunta. TE-toimistoa voidaan tarvittaessa konsultoida, mikäli työllistyminen on nuoren henkilön lähiajan tavoitteena.

Alaikäisen maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa huomioidaan yksilölliset olosuhteet, alaikäisen toiveet sekä lastensuojelulain mukaisesti hänen etunsa ja kehitysvaiheensa. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajansa kanssa.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma sovitetaan yhteen perheen kotoutumissuunnitelman ja hänelle laadittavien muiden suunnitelmien kanssa. Se tulee laatia paikallisten viranomaisten monialaisena yhteistyönä. Keskeisinä toimijoina ovat opetus-, nuoriso- sekä sosiaali- ja terveystoimen edustajat. Pääsääntöisesti lapset ja nuoret ohjataan normaalipalvelujen pariin. Palveluja sovelletaan niin, että ne tukevat riittävästi maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyttä ja ikätasoon kuuluvaa kehitystä.

Ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten ohella monialaisena yhteistyönä laadittavasta kotoutumissuunnitelmasta hyötyvät erityisesti yläkouluikäisinä Suomeen muuttaneet, vähäisen koulutaustan omaavat henkilöt sekä lapset ja nuoret, joiden perheissä esiintyy heidän hyvinvointiaan uhkaavia ongelmia.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma voi sisältää muun muassa

  • perusopintoja
  • lukio-opintoja
  • ammatillisia opintoja tai korkeakouluun johtavia opintoja
  • täydennyskoulutusta tai jatkokoulutusta
  • oman äidinkielen opetusta
  • lastensuojelutoimenpiteitä tai niiden jälkihuoltoa
  • muita sosiaali- ja terveyspalveluja (ml. mielenterveyspalvelut)
  • työpajatoimintaa
  • harrastusten ja vapaa-ajantoiminnan pariin ohjaamista
  • sosiaalisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamista.

Lisätietoa:

Las­ten­suo­je­lu­la­ki

Hal­lin­to­la­ki

Per­heen ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma

Maa­han­muut­ta­ja­lap­sen ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma