Perheen kotoutumissuunnitelma

Kotoutumislain mukaisesti kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös perheelle (16 §). Perheen kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaa kunta. Perheelle laadittavan suunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin sekä vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin.

Perheen kotoutumissuunnitelma tehdään monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja perheenjäsenille laadittujen muiden suunnitelmien kanssa.

Perheen kotoutumissuunnitelma on käyttökelpoinen työväline esimerkiksi silloin, kun perheen tilanne on herättänyt viranomaisen huolen ja perheen kanssa tehdään jo verkostotyötä monen eri toimijan kanssa.

Maahanmuuttajaperheen tarpeet saattavat koskea muun muassa

  • lasten hoidon järjestämistä
  • lasten koulutyön tukemista
  • sairaiden tai vammaisten perheenjäsenten hoitoa ja huolenpitoa
  • asumiseen liittyviä järjestelyjä.

Maahanmuuttajaperheen lapset saattavat hyötyä esimerkiksi varhaiskasvatuksen pariin pääsystä, ja heille tulisikin laatia henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka voidaan sovittaa yhteen perheen kotoutumissuunnitelman kanssa.

Lasten hoidon järjestäminen kodin ulkopuolella voi antaa lasta kotona hoitavalle maahanmuuttajavanhemmalle (useimmiten äidille) mahdollisuuden edistää omaa kotoutumistaan ja yhteiskunnallista osallisuuttaan. Toisen vanhemman jääminen kotouttamistoimien ulkopuolelle hidastaa kielen oppimista, joka vaikeuttaa perheen asioiden hoitamista kodin ulkopuolella sekä mahdollisten omien jatkosuunnitelmien toteuttamista. 

Koko perhettä koskevasta palvelukokonaisuudesta on hyvä sopia kotoutumissuunnitelmassa erityisesti silloin, kun asiakkaana on

  • traumatisoitunut perhe (lapset ja/tai vanhemmat)
  • perhe, jossa esiintyy päihteiden käyttöä
  • perhe, jossa on havaittu lähisuhdeväkivallan riski
  • perhe, jossa on sairauden tai vamman takia erityistä tuen tarvetta.

Perheen kotoutumissuunnitelmaan voidaan kirjata esimerkiksi saatavilla olevat terveydenhuollon, mielenterveyssektorin, päihdehuollon sekä perhetyön tukimuodot ja suunnitelma perheen ohjaamiseen näiden palveluiden pariin. Ennaltaehkäisevien toimien ja niiden hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen on tärkeä osa perheen kotoutumissuunnitelmaa.

Lue lisää:

Väes­tö­liit­to: Ko­tou­tu­jan kom­pas­si

Alai­käi­sen ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma